تبلیغات
{♡} - بهـ ـپـایـانـ ـفڪـرـنڪن !

                           {♡}     

بهـ ـپـایـانـ ـفڪـرـنڪن !
هفدهم فروردین 95 × 18:48  
 بـْـِْـْـْهْـ پْـْـْایـْ‍ـْانْـْ فْـِڪـْرْ نْــْكْـْـن‍ْــ
 انـْدْیْــْشْـیْـدَنـْ بـْـِـْهْ‍ پـْـْایـْـْانْـ‍ـِ هْـَـْرْ چْـْـیـْز٬
 شْـیـْرْیْنیْـِ حْـْضْـوْرَشْــْ رْاْ تـَـلْـْخـْ مْیـْڪـُـنـَْد
 بـُـْگْـْذارْ پْـایْـانْـ تـْو را ْغاْفلْگـیْــْر ڪـٌنْـدْ
 دٌرْسْــتـْ مـِْـثـلْ آغَـْـاز ْ!
"صادق هدایت"    


نمایش نظرات 1 تا 30

نمایش نظرات 1 تا 30