تبلیغات
{♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ - یه سری دخترها....

                           {♡} پاتـوقـ مآدوتـآ دوستـ     

یه سری دخترها....
سیزدهم خرداد 96 × 10:19  
یـہ سـرے دخـتـرآ هـَسـتـَن ..
فـَقـَط {تیــپ مـِشـكـے} مـے زَنـَن ...
{عـَطـر خـآص} مـے زَنـَن ..
بـے تـَوَجـہ بـہ {اَطـرآف و حـَرفـآ و نـگـآه هـآے مـَردم }...
رو {نیمـكـَت پـآركــ } مــیـشــیـنـن
{آروم و شمـُرده} حـَرف مـے زَنـَن ..
تـو جـَمـع {آروم} میشیـنـَن
و فـَقـَط {گـوش میـבَن} ...
ایــن دخـتـرآ اَز اَوَل اینـطورے نـَبـودن ...
اینــآ یـہ زَمـآنـے خیـلـے {شیـطون} بـودن ..
شیـطـون و {پـُر هـَیـجـآن} بـُودن ...
ایـن دخـتـرآ یـہ روز {یـكـے} اومـَد
تـو زنـدگیشــون
اَز اعتـمـآבشـون {بـَدتـَریـن سـو استـفـآده} و كـَرد و رَفـت ...
ایـن دخـتـرآ {خیـلـے خـآصـَ ـن} ...
دیگـہ {هیـچ چیــزے} و قـَبـول نـَدآرَن ...
سـَعــے نـَكـُـن بـہ {دنیـآشـون}
وآرد بشـے ...
اینــآ {هیـچ كـَسـے} و بـہ
دنیـآے جـَدیـدشـون {رآه نمـیـدن} ...
ایـن دخـتـرآ سـَر {سـَخـت تـَریـن} آدم هـآے دنیـآن ...